Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků a obchodních partnerů cestovní kanceláře a agentury Pilsenjoy s.r.o.

Úvodní informace

Prosím, věnujte pozornost tomuto dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, které Vám poskytujeme, příp. v rámci našich dalších obchodních vztahů. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následující GDPR Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace.

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Pilsenjoy s.r.o. se sídlem V Šipce 653/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika, IČO: 61503487, DIČ: CZ61503487, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6541 (dále „Správce“ nebo „Pilsenjoy“).

Na Pilsenjoy se můžete obrátit na e-mailovou adresu info@enjoypilsen.cz nebo písemně na korespondenční adresu V Šipce 653/8, 301 00, Plzeň, Česká republika.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, jednotlivé i soubory služeb a zákaznickou podporu, pro účely plnění smlouvy, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

Shromažďujeme osobní údaje o našich dodavatelích a zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

3. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje

Pro lepší orientaci, pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, jsme zpracovávání rozdělily na dvě základní části, a to kdy je třeba Váš výslovný souhlas a kdy ne.

3.1. Zpracovávání osobních dat bez nutnosti Vašeho souhlasu (zákonné zpracovávání)

3.2. Zpracovávání osobních dat s Vaším výslovným souhlasem

Zpracování osobních údajů pro účely marketingu

Pokud jste nebyl/a zákazníkem Pilsenjoy, ale máte zájem být informován o našich službách a pokud k tomu udělíte výslovný souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných společností Pilsenjoy, šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS), a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání. Za tímto účelem Pilsenjoy zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště, kontaktní údaje dle čl. 2. tohoto dokumentu.

Pilsenjoy, pokud zákazník vysloví předem výslovný souhlas, může pořizovat během pobytu na zájezdu a čerpání služeb fotografie a videozáznamy, nebo pokud zákazník poskytne takové fotografie a záznamy Pilsenjoy, zpracovává tyto fotografie a záznamy za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů, a to jak v katalozích či v jiných nabídkách služeb poskytovaných Pilsenjoy v hmotné a elektronické podobě, tak na webových stránkách Pilsenjoy a facebooku.

Poskytnutý souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jakož i souhlas k pořizování a používání fotografií a videozáznamů z čerpání služeb k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení, je zcela dobrovolný, bez udělení Vašeho souhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů Vám nebudou zasílány nabídky a produkty služeb poskytovaných Pilsenjoy, šířeny obchodní sdělení, a ani nebudeme pořizovat a využívat Vaše fotografie a videozáznamy během čerpání služeb v rámci propagačních materiálů, a to jak v hmotné podobě či elektronicky, tak na webových stránkách a facebooku.

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, s pořizováním a používáním Vašich fotografií a videozáznamů k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v čl. 6 JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH tohoto dokumentu.

4. Po jakou odbu zpracováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou.

5. Jak/odkud získáváme osobní údaje

Osobní údaje získáváme:

6. Jak mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, kde je nutný souhlas

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely marketingu, šíření obchodních sdělení a rovněž i souhlas pořizování a používáním Vašich fotografií a videozáznamů během čerpání služeb pro účely marketingu je založen na Vašem dobrovolném rozhodnutí. To znamená, že takový souhlas nemusíte udělit, nebo jej můžete kdykoliv odvolat. Pokud k takovému rozhodnutí dospějete, je nám to líto, avšak plně takové Vaše rozhodnutí respektujeme.

Co by mělo Vaše písemné odvolání souhlasu zpravidla obsahovat

Jak souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat a kam jej adresovat

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů lze odvolat:

7. Kdy zpracováváme vaše osobní údaje, aniž byste s námi uzavřeli smlouvu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případech, kdy jste s naší společností neuzavřeli smlouvu. Jde o případy, kdy smlouvu s Pilsenjoy uzavírá jiná osoba (právnická nebo fyzická) ve Váš prospěch dle ustanovení §1767 a násl. občanského zákoníku. Jedná se tak především o případy, kdy jste na smlouvě uvedeni zpravidla jako účastníci zájezdu nebo jednotlivých služeb apod. V těchto případech jsou Vaše osobní údaje Pilsenjoy zpracovávány v rozsahu za účelem splnění smlouvy a k účelům, kdy není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů.

8. Jakými způsoby údaje zpracováváme

Zpracovávání Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech Pilsenjoy, jako jsou IT aplikace, software apod. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci Pilsenjoy a pověřenými zpracovateli. Před předáním Vašich osobních údajů pověřeným zpracovatelům je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy dodržovány v Pilsenjoy.

9. Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup Pilsenjoy jako správce, jeho pověření zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání Vašich osobních údajů, a to především poskytovatelé IT, účetních a daňových služeb, zprostředkovatelé, s nimiž jednáte o uzavření smlouvy a uzavíráte smlouvy jménem a na účet Pilsenjoy, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).

10. Komu jsou předávány vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracovávané Pilsenjoy pro účely provedení opatření před uzavřením smlouvy, při jednání o uzavření smlouvy, pro uzavření smlouvy, pro její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy, jsou vedle smluvně pověřených zpracovatelů poskytovány v nezbytném/požadovaném rozsahu také

Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země Evropského hospodářského prostoru, budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na žádost zákazníka poskytne Pilsenjoy informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země.

11. Poučení, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování, (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny, (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, (v) existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, (vii) informace o zdroji osobních údajů, (vii) informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, (ix) informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil/a jste například adresu bydliště? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých právními předpisy stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť Pilsenjoy má právní povinnosti či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby Pilsenjoy omezila zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud (i) popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce ověřil přesnost Vašich osobních údajů; (ii) zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) Pilsenjoy již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) jste vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Pilsenjoy převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat své osobní údaje, které Pilsenjoy zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) se zpracování provádí automatizovaně. Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se, prosím, na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

12. Kde nás můžete kontaktovat

Pokud máte k této informační povinnosti cestovní kanceláře a agentury Pilsenjoy jakékoli dotazy, pokud chcete uplatnit Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit, a to na e-mailovou adresu info@enjoypilsen.cz nebo písemně na korespondenční adresu V Šipce 653/8, 301 00, Plzeň, Česká republika.

Tento dokument Informace o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře a agentury Pilsenjoy je platný ke dni 25. května 2018 a průběžně bude aktualizován.

Pilsenjoy s.r.o.