Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Pilsenjoy s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jsou platné pro všechny Cesty pořádané nebo zprostředkované společností Pilsenjoy s.r.o., IČ: 61503487, se sídlem V Šipce 653/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6541 (dále jen „Pilsenjoy“).

1. Předmět smluvního vztahu a definice

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Pilsenjoy a klienta při prodeji a zprostředkování Cesty.

Cestou se rozumí cestovní produkt Pilsenjoy zahrnující jednu nebo více z následujících služeb: doprava, ubytování, zážitky, prohlídky a další služby cestovního ruchu (dále jen „Cesta“). Každá Cesta nemusí být zájezdem ve smyslu ust. § 2522 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že Cesta není zájezdem, není klient chráněn v plném rozsahu jako zákazník u smlouvy o zájezdu. Na tuto skutečnost je před uzavřením smlouvy upozorněn.

Zážitkem se rozumí událost, která má klientovi umožnit poznat kulturní, umělecké, kulinářské, sportovní, přírodní, společenské nebo jiné podmínky navštěvované destinace.

Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která kupuje Cestu, účastní se Cesty nebo jí byla Cesta postoupena (dále jen „Klient“).

2. Vznik smlouvy mezi Pilsenjoy a Klientem

Smluvní vztah mezi Pilsenjoy a Klientem vzniká uzavřením smlouvy o Cestě (dále jen „smlouva“). Smlouvu lze uzavřít jedním ze dvou následujících způsobů:

Proces uzavření Customized smlouvy zahrnuje následující kroky:

i) Pilsenjoy na webu prezentuje kategorie nabízených Cest a uvádí u nich jejich orientační ceny;

ii) Klient si u Cesty vybere zážitky, ubytování, dopravu, další služby cestovního ruchu, anebo jiné doplňkové služby a přejde na nezávaznou objednávku - formulář;

iii) Klient vyplní formulář k Cestě;

iv) Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ se Klientovi vytvoří ID poptávané Cesty, které bude součástí dalších kroků až do zaplacení Cesty, a formulář k Cestě se zašle na email Pilsenjoy jako nezávazná poptávka Klienta po Cestě;

v) Pilsenjoy kontaktuje Klienta;

vi) Pilsenjoy a Klient vzájemnou komunikací vytvoří finální nabídku a cenu Cesty;

vii) Po odsouhlasení nabídky ze strany Klienta elektronicky nebo ústně, Pilsenjoy zašle Klientovi potvrzení Cesty elektronicky na email. V Potvrzení Cesty sdělí Klientovi přehled všech služeb zahrnutých v Cestě a celkovou cenu Cesty a přiloží k Potvrzení také všeobecné obchodní podmínky. Součástí bude i faktura nebo výzva pro zaplacení on-line převodem na účet nebo přes platební bránu;

viii) Klient potvrdí emailem přijetí potvrzení Cesty a akceptaci všeobecných obchodních podmínek;

Customized smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Klient potvrdí emailem přijetí potvrzení Cesty, celkové ceny Cesty a akceptaci všeobecných obchodních podmínek.

Proces uzavření Standardní smlouvy zahrnuje následující kroky:

i) Pilsenjoy na svém webu prezentuje nabídku typizovaných služeb s jejich přesným popisem a cenou;

ii) Klient si na webu Pilsenjoy vybere z nabídky požadované služby a vyplní objednávku včetně všech povinných údajů;

iii) Klient před odesláním objednávky potvrdí souhlas s údaji uvedenými v objednávce včetně informací od pořadatele. Dále pak potvrdí svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami Pilsenjoy, které jsou uvedeny na webu Pilsenjoy;

iv) Klient provede objednávku Cesty a úhradu její ceny bankovním převodem, on-line platbou kartou nebo přes platební bránu. Odesláním objednávky Cesty se Klientovi vytvoří ID poptávané Cesty, které bude součástí dalších kroků;

v) Pilsenjoy zašle Klientovi na jeho mail do 24 hodin od obdržení objednávky a přijetí úhrady ceny Cesty potvrzení Cesty;

Standardní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Klient provede objednávku Cesty s akceptací všeobecných obchodních podmínek, uhradí cenu Cesty, a Pilsenjoy na základě přijetí této objednávky Cestu Klientovi potvrdí.

3. Cenové a platební podmínky

Klient se uzavřením Customized smlouvy zavazuje zaplatit Pilsenjoy sjednanou cenu dle dohodnutých podmínek dle uzavřené Customized smlouvy.

Pro účely úhrady ceny Cesty v režimu Customized smlouvy budou Klientovi vystaveny a na jeho emailovou adresu zaslány faktury nebo/a pokyny pro úhradu on-line. Pilsenjoy přijímá platby on-line přes platební bránu, platební kartou nebo převodem na účet. Cesta musí být zaplacena poté, co Klient potvrdí emailem přijetí potvrzení Cesty a akceptaci všeobecných obchodních podmínek, a to buď do pěti pracovních dnů od tohoto potvrzení, nebo do posledního dne přede dnem zahájení Cesty, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Z hlediska času je rozhodující okamžik připsání částky na účet Pilsenjoy.

Pro účely úhrady ceny Cesty v režimu Standardní smlouvy obdrží Klient online při objednání Cesty pokyny pro úhradu on-line. Pilsenjoy přijímá platby on-line platbou kartou nebo přes platební bránu. Cena Cesty musí být zaplacena při objednání Cesty on-line, a to buď do 3 pracovních dnů od objednávky Cesty, nebo do posledního dne přede dnem zahájení Cesty, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Z hlediska času je rozhodující okamžik připsání částky na účet Pilsenjoy.

Pilsenjoy je po uzavření smlouvy oprávněna jednostranně zvýšit cenu Cesty jen v případě, že dojde ke zvýšení:

- ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot,

- plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Cesty,

- směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %,

a to pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

Ceny Cest byly kalkulovány při cenách dopravy a plateb spojených s dopravou účtovaných Pilsenjoy ze strany dopravců ke dni uzavření smlouvy. V případě jejich navýšení, se cena Cesty navýší o hodnotu navýšení. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být Klientovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením Cesty, jinak Pilsenjoy nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně Cesty.

Tipy a doporučení, která Klient od Pilsenjoy obdrží, jsou nezávazné a nejsou zahrnuty v ceně Cesty.

4. Následky nezaplacení ceny Cesty v režimu Customized smlouvy

Jestliže Klient nezaplatí fakturovanou cenu Cesty dle podmínek čl. 3, je Pilsenjoy oprávněna od Customized smlouvy odstoupit. Klient je v tomto případě povinen uhradit Pilsenjoy odstupné ve výši ceny letenky nebo jiných dopravních, ubytovacích kapacit, jakož i všech dalších služeb již objednaných u dodavatelů na jméno Klienta + 15% z této částky coby náhradu režijních nákladů vynaložených Pilsenjoy v souvislosti s přípravou Cesty pro Klienta (maximálně 100% z celkové ceny Cesty), nejméně však 50 % z celkové ceny Cesty.

5. Pasové, vízové požadavky, zdravotní doklady a příprava

V případě Cesty do zahraničí Pilsenjoy před uzavřením Customized smlouvy informuje Klienta o pasových a vízových požadavcích spojených s Cestou a o délce jejich vyřízení. To samé platí o zdravotních dokladech. Klient je naopak povinen vybavit se pro účely Cesty příslušnými doklady a také léky a jinými pomůckami, které obvykle používá.

6. Změna Cesty

Je-li Pilsenjoy z objektivních důvodů před zahájením Cesty nucena zásadně změnit podmínky smlouvy, navrhne Klientovi její změnu. Pokud navrhovaná změna vede i ke změně ceny Cesty, musí být v návrhu nová cena uvedena. Klient má právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí. Nesouhlasí-li se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení oznámení o změně. Neodstoupí-li od smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou souhlasí. Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nové Cesty nižší než již uskutečněné platby, je Pilsenjoy povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu Klientovi vrátit.

Pilsenjoy je oprávněna provádět operativní změny v programu Cesty, pokud z vážných důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby dodržet. Obzvláště zážitky jsou svou jedinečností riskantní. Zážitky jsou vytvářeny ve spolupráci s drobnými místními dodavateli, kteří služby poskytují osobně. Klient proto souhlasí s tím, že v případě náhlé nedostupnosti zážitku mu bude Pilsenjoy poskytnut náhradní zážitek v podobném rozsahu a plnění, nebo vrácena cena zážitku; to neplatí, došlo-li k neposkytnutí zážitku v důsledku vyšší moci. Nedostupnost zážitku není důvodem k odstoupení Klienta od smlouvy a není ani důvodem k poskytnutí další slevy.

7. Postoupení Cesty

Před zahájením Cesty může Klient Cestu postoupit třetí osobě, pokud ta splňuje podmínky účasti na Cestě. Změna v osobě Klienta je účinná, doručí-li o tom Klient Pilsenjoy  oznámení nejpozději sedm dnů před zahájením Cesty, spolu s prohlášením nového Klienta, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splňuje podmínky účasti na Cestě. Původní a nový Klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny Cesty a úhradu nákladů, které Pilsenjoy vzniknou v souvislosti se změnou Klienta. Je-li změna Klienta nezbytně spojena s navýšením ceny dílčích služeb Cesty, jsou původní a nový Klient povinni zaplatit i toto navýšení.

8. Odstoupení od smlouvy

Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli během průběhu uzavírání smlouvy, a to i bez udání důvodů. Pouze je-li důvodem odstoupení jeho nesouhlas se změnou Cesty nebo porušení povinností ze strany Pilsenjoy, nemá Klient povinnost platit odstupné dle tohoto článku níže.

Odstoupil-li Klient od smlouvy, je mu Pilsenjoy povinna bez zbytečného odkladu vrátit vše, co od něho obdržela na úhradu ceny Cesty. V případě, že je odstoupení Klienta spojeno s povinností platit odstupné, započte Pilsenjoy svůj nárok na odstupné oproti Klientem zaplacené částce a vrátí Klientovi zbytek.

Pilsenjoy může před zahájením Cesty od smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení Cesty nebo z důvodů porušení povinností Klientem. Je-li Cesta zrušena v důsledku neodvratitelné události, které Pilsenjoy nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni spravedlivě vyžadovat, není povinna hradit Klientovi škodu, kterou mu odstoupením způsobila, ani penále, jestliže na něj vznikl nárok.

S výjimkou dle věty druhé tohoto článku 8. je Klient při odstoupení od smlouvy povinen zaplatit Pilsenjoy odstupné. Odstupné činí v případě odstoupení od smlouvy:

Stejné odstupné Klient zaplatí také tehdy, odstoupí-li od smlouvy Pilsenjoy pro porušení povinnosti Klientem. Odstupné pro případ odstoupení od Customized smlouvy ze strany Pilsenjoy v důsledku neuhrazení ceny Cesty Klientem je upraveno v článku 4. výše.

9. Reklamace Cesty

V případě, že rozsah nebo kvalita Cesty je nižší, než bylo dohodnuto, je povinností Klienta tuto skutečnost Pilsenjoy sdělit, a to tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém. Pro tyto účely Klient kontaktuje kancelář Pilsenjoy na tel. čísle +420 724 617 975 nebo na e-mailové adrese info@pilsenjoy.cz.

Pilsenjoy ovšem neodpovídá za úroveň cizích služeb, které si Klient objedná na místě od cizích poskytovatelů služeb ani za škody v té souvislosti způsobené.

Žádá-li Klient slevu z ceny Cesty, musí tak učinit u Pilsenjoy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení Cesty.

Klientovi nevzniká nárok na slevu z ceny Cesty, dojde-li k okolnostem na straně Klienta, na základě kterých Klient Cestu nebo její část nevyužije.

10. Odpovědnost za škodu a újmu

Klient je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších klientů, Pilsenjoy a jejích obchodních partnerů. Klient je povinen dodržovat místní předpisy a doporučení a dodržovat pokyny místních poskytovatelů služeb. Klient uhradí i škodu a újmu, kterou způsobil místnímu poskytovateli.

Všech zážitků a programů v rámci Cesty se Klient účastní na vlastní nebezpečí.

Pilsenjoy odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena Klientem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.

Jakékoli nároky na náhradu škody a újmy uplatňuje Klient ihned u místního poskytovatele.

Vznikla-li Pilsenjoy škoda a újma porušením povinnosti Klientem, např. náklady vzniklé v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému Klientovi, řešení ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištění dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je Klient povinen tuto škodu nahradit. Odvracela-li Pilsenjoy škodu, která hrozila Klientovi, má právo na náhradu škody, kterou utrpěla, a to v rozsahu přiměřenému hrozící škodě.

11. Pojištění

Pilsenjoy je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona 159/1999 Sb. Na základě uvedeného pojištění je Klient od pojistitele Pilsenjoy oprávněn požadovat pojistné plnění v případě, že mu Pilsenjoy v důsledku úpadku:

i) neposkytne dopravu z místa pobytu do místa odjezdu,

ii) nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu Cesty, která se neuskutečnila,

iii) nevrátí rozdíl v ceně, když se Cesta uskutečnila jenom z části.

Pilsenjoy Klientovi na vyžádání spolu s potvrzením Cesty zašle informace o pojišťovně obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

V ceně Cesty není zahrnuto cestovní pojištění. Na žádost Klienta je však Pilsenjoy schopna Klientovi cestovní pojištění zprostředkovat.

12. Upozornění pro Klienty, jejichž Cesta není zájezdem

Některá práva uvedená v čl. 6 až čl. 11 výše (např. práva v souvislosti s úpadkem Pilsenjoy, právo na náhradní zájezd, právo na odstoupení od smlouvy, právo na slevu, atd.) nemá Klient, který byl upozorněn na to, že jeho Cesta není zájezdem. Zájezdem typicky není Cesta, která zahrnuje pouze kombinaci zážitků.

V případě, že Pilsenjoy prodej Cesty jen zprostředkuje, neodpovídá za kvalitu zprostředkovaných služeb ani za škodu a újmu v té souvislosti Klientovi vzniklou.

13. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Uzavřením smlouvy Klient uděluje Pilsenjoy souhlas, aby Pilsenjoy zpracovávala jeho osobních údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a elektronický kontakt, příp. jinou uvedenou kontaktní adresu v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), za účelem poskytování služeb podle smlouvy. Klient souhlasí s tím, aby Pilsenjoy coby správce řádně a bezpečným způsobem za dodržování povinnosti mlčenlivosti o zpracovávaných údajích zpracovávala výše uvedené údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu trvání smluvního vztahu mezi ním a Pilsenjoy. Pilsenjoy je oprávněna zpracováním osobních údajů Klienta pověřit zpracovatele; pověřením zpracovatele nebudou žádným způsobem dotčena práva Klienta. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy. Klient je oprávněn požádat Pilsenjoy o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s ust. § 12 ZOOÚ. Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 ZOOÚ). Se svými podněty se může subjekt údajů obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uzavřením smlouvy Klient rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na elektronickou kontaktní adresu Klienta.

Souhlas s nakládáním s osobními údaji se vztahuje rovněž na zpřístupnění těchto údajů zaměstnancům Pilsenjoy, jejím zprostředkovatelům, prodejcům, a dále v případě elektronického kontaktu těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Pilsenjoy její obchodní sdělení.

Klient má právo souhlas se zpracováváním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu info@pilsenjoy.cz. 

14. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a Klient uzavřením smlouvy stvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil nejen se smlouvou, ale také s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a všemi dalšími součástmi smlouvy, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

Obsah smlouvy má před všeobecnými obchodními podmínkami přednost.

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost těchto všeobecných obchodních podmínek jako celku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 15.2.2016.

 

V Plzni dne 15.2.2016

Mgr. Tomáš Raboch

Pilsenjoy, s.r.o.

jednatel